Wij gebruiken cookies om de site goed te laten functioneren en voor statistische doeleinden. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

 


Contact opnemen

G.J. Meiling G.J. Meiling
telefoon +31 (0)653 890 380
mail info@inson.nl
G.J. Meiling
Disclaimer

Disclaimer

Website

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is mede gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.
Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.
Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.
inSon BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

 

Privacy- en Cookieverklaring

Verwerking persoonsgegevens
Via de website van inSon B.V. (www.inson.nl) en bij de uitvoering van werkzaamheden, kunnen persoonsgegevens van u worden verwerkt. De door u aangeleverde gegevens kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden worden gedeeld met derden en worden opgenomen in een bestand. inSon BV gaat zorgvuldig met persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgt voor een deugdelijke beveiliging.

inSon BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd.

Doelen verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van dienstverlening en opdrachten op basis van de overeenkomst die u met inSon BV heeft gesloten. Ook worden deze gegevens gebruikt voor de behandeling van vragen die u aan inSon BV stelt. Wanneer u een overeenkomst met inSon BV heeft, kan uw e-mailadres worden gebruikt voor het toezenden van informatie en nieuwsbrieven.

Termijnen
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om uw vragen en de werkzaamheden voor u af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plichten.

Uw rechten
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens van u door inSon BV worden verwerkt en hoe  dat wordt gedaan (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door inSon BV te laten herstellen en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij inSon BV indienen. U kunt zich verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven.

Zonder uw expliciete toestemming zal inSon BV uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). inSon BV kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan inSon BV uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Cookies
Door het gebruik van de website, kunnen cookies met betrekking tot u worden aangemaakt en bij u worden geplaatst.

Een cookie is een hoeveelheid data dat een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server wordt teruggestuurd. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan (bron: Wikipedia).